STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning Bedrijfsgebouw Kobalt aan de Industrieweg te Echt, Echt-Susteren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningBestuur | Gemeenten in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen susteren
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning Bedrijfsgebouw Kobalt aan de Industrieweg te Echt, Echt-Susteren

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningBestuur | Gemeenten Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: − op 3 september 2012, van Drebo Vastgoed B.V. te Maasbracht voor het realiseren van een bedrijvencentrum met 17 units op het perceel aan de Industrieweg te Echt, kadastraal bekend sectie M, nummer 2111 in Echt. Zij hebben inmiddels de gevraagde omgevingsvergunning verleend. De aanvraag, de beschikking en alle overige relevante stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van donderdag 23 mei 2013 gedurende een periode van 6 weken (tot en met woensdag 3 juli 2013) op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot de Afdeling Dienstverlening, team Wabo. Bent u het oneens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit is de wettelijke termijn. Daarna mag uw beroep niet meer in behandeling worden genomen. Stuur uw beroepschrift naar: Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In uw beroepschrift moet in ieder geval staan: • uw naam, adres en telefoonnummer; • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen); • de reden waarom u beroep indient; • de datum en uw handtekening. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren heeft gebracht. Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffier van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt, met ingang van de dag na de dag van publicatie tot het einde van de beroepstermijn, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, voor eenieder ter inzage bij de receptie (Nieuwe Markt 55 in Echt).

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.