STAATSCOURANTVergunning voor het brengen van stoffen in de Maas en het behouden van werken nabij km 52,555 van de rivier de Maas in de gemeente Echt-Susteren, RijkswaterstaatKENNISGEVINGWaterwetTerinzageleggingBeroepInlichtingen

Bekendmaking voor Natuur en milieu | WaterNatuur en milieu | Stoffen in Rijkswaterstaat

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen susteren
  2. STAATSCOURANTVergunning voor het brengen van stoffen in de Maas en het behouden van werken nabij km 52,555 van de rivier de Maas in de gemeente Echt-Susteren, RijkswaterstaatKENNISGEVINGWaterwetTerinzageleggingBeroepInlichtingen

Natuur en milieu | WaterNatuur en milieu | Stoffen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen dienst en agentschap

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend. Bij besluit van 21 januari 2013, kenmerk RWS 2013/3565 WTW7494, is aan NV Waterleiding Maatschappij, Limburglaan 25, 6201 BB Maastricht een vergunning op grond van de Waterwet verleend. De vergunning betreft: het brengen van stoffen in de Maas en het behouden van werken nabij km 52,555 van de rivier de Maas in de gemeente Echt-Susteren. Een ontwerp van deze vergunning heeft met de daarop betrekking hebbende stukken, vanaf 26 november 2012 gedurende zes weken (dus tot en met 14 januari 2013) ter inzage gelegen. Eenieder kon gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen bij de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Dienst Limburg. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit ligt tijdens kantooruren van 31 januari 2013 tot en met 14 maart 2013 ter inzage bij: 1. het kantoor van Rijkswaterstaat Limburg, Avenue Céramique 125 te Maastricht, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur, na telefonische afspraak: 043 – 329 41 35; 2. het gemeentehuis van de gemeente Echt-Susteren, Nieuwe markt 55 te Echt, op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, een beroepschrift indienen. De beroepstermijn vangt aan op 31 januari 2013 en eindigt op 14 maart 2013. Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank binnen het rechtsgebied waar u uw woonplaats in Nederland heeft. Indien beroep is ingesteld, bestaat tevens de mogelijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van de desbetreffende rechtbank indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van eroepschriften en verzoeken om voorlopige voorzieningen is een griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer R. Kwanten van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (ANVH), telefoon 043 – 329 41 35.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.