STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Wolfskoul’, Echt-Susteren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen susteren
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Wolfskoul’, Echt-Susteren

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

(NL.IMRO.1711.BP20130803-VG01) In het kader van de wettelijk voorgeschreven actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen is voor het bedrijventerrein Wolfskoul een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. Daarbij is ook aandacht besteed aan uniformering en standaardisering van planologische regelgeving. De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft dit bestemmingsplan in zijn openbare vergadering van 4 april 2013 vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is in hoofdzaak een beheersplan waarbij, uitgaande van de bestaande situatie (bebouwing en gebruik), een actualisatie van het vigerende planologische regime plaats vindt. In het bestemmingsplan zijn wel de eerder verleende omgevingsvergunningen e.d. verwerkt. Het plangebied wordt begrensd door de Oude Rijksweg Noord, Prins Clauslaan en het spoor (globaal het huidige bedrijventerrein Wolfskoul). Bij de vaststelling zijn slechts redactionele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat met ingang van 8 november 2012 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 18 april 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Voorts kan het bestemmingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.echt-susteren.nl) en de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) ingezien worden. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Beroepschriften dienen in tweevoud bij de Afdeling Bestuursrechtspraak te worden ingediend (evt. kan dit ook digitaal). Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.