STAATSCOURANTKennisgeving Buisleidingenstrook Laarbeek – Echt-Susteren, Ministerie van Infrastructuur en MilieuToelichtingAchtergrondInformatie en indiening zienswijzen

Bekendmaking voor Natuur en milieu | EnergieNatuur en milieu | Stoffen in Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen susteren
  2. STAATSCOURANTKennisgeving Buisleidingenstrook Laarbeek – Echt-Susteren, Ministerie van Infrastructuur en MilieuToelichtingAchtergrondInformatie en indiening zienswijzen

Natuur en milieu | EnergieNatuur en milieu | Stoffen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen ministerie

Het Rijk wil in de toekomst het leggen van leidingen ten behoeve van energie- en grondstoffenleverantie mogelijk blijven houden. Met de Structuurvisie Buisleidingen wordt, vanwege toenemende ruimtedruk, alvast ruimte gereserveerd voor toekomstig vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. De Structuurvisie bevat een hoofdstructuur van verbindingen waarlangs in de toekomst buisleidingen van nationaal belang gelegd kunnen worden. Transport via buisleidingen is van belang omdat de energievoorziening en de grondstoffenvoorziening plaatsvinden op grond van dit relatief schone, veilige en ruimtelijk efficiënte transportmiddel. Voor het transport van grondstoffen tussen het Rotterdamse havengebied en het chemiecluster Chemelot in Midden-Limburg, wil het Rijk in aanvulling op de reeds vastgestelde verbindingen een aanvullende verbinding (buisleidingenstrook) vrijhouden tussen de gemeenten Laarbeek in Noord-Brabant en Echt-Susteren in Limburg. Deze verbinding loopt door de gemeente Laarbeek, Helmond, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Someren, Nederweert, Weert, Leudal, Maasgouw en Echt-Susteren. De strook is niet bedoeld voor de aanleg van nieuwe aardgastransportleidingen. In de Structuurvisie Buisleidingen, die door het Kabinet in oktober is vastgesteld, heeft deze buisleidingenstrook een indicatieve status. De indicatieve status wil zeggen dat eerst nog de gelegenheid wordt gegeven zienswijzen over de voorgenomen buisleidingenstrook in te dienen. Vervolgens zal de Minister van Infrastructuur en Milieu (samen met de Minister van Economische Zaken) een besluit nemen tot het vaststellen van deze buisleidingenstrook. Van 17 januari tot en met 27 februari 2013 kunt u op het voornemen voor de buisleidingenstrook een zienswijze indienen. Vorig jaar hebben de Ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen en het daarbij behorende milieu-effectrapport ter inzage gelegen. Hierin was de verbinding tussen Rotterdam en Midden-Limburg wel opgenomen, maar via een tracé dat vanuit Laarbeek in Noord-Brabant verder naar het oosten loopt en in Horst aan de Maas afbuigt naar het zuiden. Het bedrijfsleven heeft er in een aantal zienswijzen op gewezen dat dit tracé aanzienlijk langer is dan tracés van bestaande leidingverbindingen. Het heeft daarom gevraagd de directe verbinding tussen Laarbeek en Echt-Susteren in Limburg alsnog in de Structuurvisie op te nemen. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft de Minister van IenM de mogelijkheid van een strook nader onderzocht op milieueffecten en besproken met het bedrijfsleven in Midden-Limburg en de gemeenten langs het tracé van de strook tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Op grond van deze bevindingen is geconcludeerd dat de verbinding een zinvolle toevoeging is aan het netwerk van buisleidingenstroken en dat deze te realiseren is. In de Structuurvisie Buisleidingen zijn nut en noodzaak voor het reserveren van ruimte voor toekomstige buisleidingen vastgelegd en zijn de uitgangspunten voor het nieuwe beleid beschreven. In de hoofdstructuur is aangegeven waar ruimte voor nieuwe buisleidingstroken gereserveerd moet worden. Voor deze Structuurvisie is op grond van de Wet Milieubeheer een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De procedure ten behoeve van het opstellen van een MER zorgt ervoor dat het milieubelang een volwaardige plaats in de plan- en besluitvormingsprocedure heeft. De resultaten uit het MER zijn in de Structuurvisie verwerkt. U vindt de Structuurvisie Buisleidingen en het MER op www.centrumpp.nl. In hoofdstuk 7 (paragraaf 7.1.3.3 en 7.6) van de Structuurvisie Buisleidingen wordt aangegeven dat het tracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren indicatief is. Hoofdstuk XVII van de Nota van Antwoord (op de ingediende zienswijzen) geeft een verdere toelichting. Paragraaf 7.11.4 van het MER gaat in op de effecten voor milieu en ruimte langs deze verbinding. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar er ruimte in Nederland wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Hierop vindt u ook de indicatieve strook tussen Laarbeek en Echt-Susteren. De Structuurvisie Buisleidingen, Nota van Antwoord en paragraaf 7.11.4 van het MER liggen van 17 januari tot en met 27 februari 2013 tijdens kantoor/openingsuren ter inzage op de gemeentehuizen in de volgende gemeenten: − Gemeente Laarbeek, Koppelstraat 37, Beek en Donk − Gemeente Helmond, Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark, Helmond (op afspraak via tel.nr. 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak) − Gemeente Nuenen c.a., balie Wonen en Openbare Ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2, Nuenen − Gemeente Geldrop-Mierlo, Hofstraat 4, Geldrop − Gemeente Someren, Wilhelminaplein 1, Someren − Gemeente Nederweert, Raadhuisplein 1, Nederweert − Gemeente Weert, Beekstraat 54, Weert − Gemeente Leudal, Leudalplein 1, Heythuysen − Gemeente Maasgouw, Publiekscentrum, Markt 36, Maasbracht − Gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, Echt (niet op di en op do- en vrij-middag) De stukken zijn ook in te zien bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 6, Den Haag, en het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag. Zienswijzen kunnen bij het Centrum Publieksparticipatie worden ingediend. U kunt uw zienswijze digitaal indienen via www.centrumpp.nl, schriftelijk via Centrum Publieksparticipatie, Structuurvisie Buisleidingen, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, of mondeling via het telefoonnummer 070 – 456 96 00. U vindt hier ook informatie over de vervolgprocedure. Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Weenink (Bas.weenink@minienm.nl) of Frank Stevens van Abbe (frank.stevensvanabbe@minienm.nl). Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, tel. 070 – 456 96 00.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.